Cefina en uw persoonsgegevens

In dit privacy statement leest u hoe Cefina met uw persoonsgegevens omgaat, en wat uw rechten in dat kader zijn.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Stichting Cefina is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor vragen daarover kunt u contact met ons opnemen via

Tel 020 442 07 82 of e-mail: info@cefina.nl

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 • om u een acceptgiro en/of een giftcertificaat te kunnen toesturen
 • om u direct mailings te kunnen toesturen
 • om downloads en bestellingen van giftcertificaten mogelijk te maken op onze website
 • om een automatische machtiging voor donaties mogelijk te maken en uit te voeren als u daarvoor
 • op onze website de benodigde gegevens invult
 • om een directe donatie via onze website mogelijk te maken
 • om uw donatie(s) te kunnen ontvangen en gegevens daarover te verwerken, en u een
  jaaroverzicht te kunnen toesturen
 • om het bestellen van certificaten via onze website mogelijk te maken
 • om contact met ons op te kunnen nemen via onze website
 • om u informatie over en verzoeken namens Cefina toe te sturen
 • om contact met u op te kunnen nemen over Cefina
 • om contact met u te kunnen opnemen in verband met legaten en erfenissen
 • om u te informeren over projecten van Cefina
 • om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren
 • voor markt- en statistisch onderzoek

Wat zijn de rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat we daarvoor, in de woorden van de Algemene verordening gegevensbescherming, een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben. Dat houdt in dat wij uw gegevens mogen verwerken omdat dat nodig is voor onze bedrijfsuitoefening, zolang uw privacybelangen niet in de knel komen. We mogen dat ook doen in het belang van derden, mits ook daar uw privacybelangen niet zwaarder wegen dan die van de betreffende derde. Als we voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens uw toestemming nodig hebben zullen we die gegevens pas verwerken als we uw toestemming hebben gekregen, en zullen we daarmee stoppen als u die toestemming intrekt. Mocht u met ons een overeenkomst sluiten dan mogen we uw persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van die overeenkomst. Tenslotte mogen wij bepaalde persoonsgegevens verwerken omdat u die zelf aan ons bekend heeft gemaakt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor de eerder genoemde doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens van uzelf
 • gegevens van contactpersonen in verband met legaten en erfenissen
 • NAW-gegevens van personen waar u een giftcertificaat via onze website wil laten bezorgen
 • bankgegevens
 • burgerlijke staat
 • gegevens over uw donatie(s)
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • gegevens over uw bezoek aan onze website
 • gegevens die u in contacten met ons aan ons doorgeeft

Verwerkers

Voor zover wij voor de in dit Privacy statement vermelde doeleinden gebruik maken van de diensten van derden en deze derden uw persoonsgegevens in onze opdracht verwerken, hebben wij de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen, onder andere om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor de hier omschreven doeleinden worden verwerkt.

Naar welke landen geven wij uw persoonsgegevens door?

Uw persoonsgegevens worden alleen in Nederland verwerkt of in landen waarin dit op grond van Nederlandse of Europese wetgeving is toegestaan.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Wij kiezen binnen deze kaders altijd voor de kortste bewaartermijn.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer, uw telefoon of uw tablet. Ze kunnen die apparaten niet beschadigen.
Wij gebruiken uitsluitend functionele cookies, die ervoor zorgen dat functies zoals bestellingen, machtigingen en verzoeken om contact en informatie goed kunnen functioneren.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens?

U heeft het recht ons te verzoeken inzage te geven in welke persoonsgegevens we van u verwerken.
Ook kunt u om rectificatie of wissing van die persoonsgegevens vragen, of om beperking van de verwerking van die gegevens. Daarnaast hebt u het recht tegen verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken, en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. U kunt daartoe een bericht met uw naam en contactgegevens sturen aan Stichting Cefina, Van Boshuizenstraat 12, (1083 BA) Amsterdam of een e-mail sturen aan info@cefina.nl. In uw verzoek moet u zoveel mogelijk te specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. Wij zullen binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij, en voor zover, de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren, of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Wij sturen u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Als we de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet hebben verwijderd, sturen we u een bericht waarin we toelichten waarom niet (volledig) aan uw verzoek kon worden voldaan. Als we niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek betrekking heeft, kunnen we u vragen om uw verzoek nader te specificeren. We schorten dan de uitvoering van het verzoek op totdat u ons de nadere specificatie heeft verstrekt.
U heeft altijd het recht een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de rechter. Meer informatie daarover vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen of suggesties

Voor vragen of suggesties betreffende dit privacy statement kunt u ons mailen: info@cefina.nl.

Wijzigingen en versie

Wij kunnen dit Privacy statement aanpassen, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wetgeving, rechtspraak, of publicaties van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan het Privacy statement regelmatig op wijzigingen na te lezen. Deze versie dateert van 24 oktober 2022.